Bảng giá

basic

75.000 VNĐ

/tài khoản/tháng

premium

150.000 VNĐ

/tài khoản/tháng

enterprise

150.000 VNĐ

/tài khoản/tháng